European Greenbelt - ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

Popis projektu

Projekt Green Belt

Zelený pás Ochrana a zhodnocení nejdelšího systému biotopů v Evropě

Železná opona více než čtyřicet let rozdělovala Evropu od Severního až k Černému moři na východní a západní část. Díky nepřístupnosti tohoto přísně střeženého území se zde příroda mohla poměrně nerušeně vyvíjet. Díky absenci intenzivního zemědělského a lesního hospodaření byl umožněn vznik několik desítek až stovek metrů širokého pásu, nazývaného dnes Green Belt – Zelený pás.

Zachování nejdelšího biokoridoru (propojuje jednotlivá biocentra a umožňuje migraci jednotlivých organismů) napříč Evropou na místě bývalé Železné opony má dnes podporu místních samospráv, státních institucí a i Evropské unie. Zelený pás o délce téměř 8500 km prochází 22 evropskými zeměmi.

Zelený pás – Green Belt – existuje například podél bývalé vnitřní německo-německé hranice. Spolková vláda rozhodla, že neobhospodařované státní pozemky budou použity k ochraně přírody. Vzniklo zde 150 chráněných území a plánuje se 40 dalších. Německá Společnost na ochranu přírody organizuje výkup soukromých pozemků. V Německu je pás 1393 km dlouhý a široký 50 až 200 metrů.

Také v České republice se v pásu podél bývalé železné opony dochovaly vzácné druhy rostlin a živočichů, které z intenzivně využívané krajiny vymizely. Zřízením Zeleného pásu vznikne unikátní koridor propojující přírodní biotopy chráněných území umožňující návrat vzácných druhů živočichů do míst, kde byly vyhubeny

Aktivity Oživení

Občanské sdružení Oživení pokračuje v rámci projektu Green Belt v realizaci cyklotrasy Greenway Železná opona podél státní hranice. Využívá při tom stávající asfaltové komunikace podél bývalé signální stěny. Tato cesta byla dříve používána pohraničníky ke kontrole hranic a i v současné době je v dobrém stavu. V projektu Greenway Železná opona bylo vyznačeno již 400 km cyklotrasy v úsecích Aš – Domažlice a Zadní Zvonková – Slavonice. Úsek Slavonice - Břeclav byl označen logem projektu Green Belt. V projektu Green Belt je realizován pilotní projekt vybavení 50 km cyklotrasy v Českém lese směrovkami, informačními panely a dalším běžným vybavením.

Tato cyklotrasa přispívá k rozvoji pohraničních regionů, jejichž přednostmi jsou právě zachovalá příroda a na ní vázaný nárůst turistického ruchu. Naším cílem je také kontaktovat zástupce místních samospráv, projekt jim představit a navázat další spolupráci při vybavování cyklotrasy. Již 40 zástupců měst a obcí podél bývalé Železné opony vyjádřilo projektu podporu podpisem deklarace.

Oživení navázalo v rámci projektu Green Belt spolupráci s dalšími evropskými cyklistickými organizacemi z Německa, Maďarska a Slovenska, které budou pracovat na vzniku dalších částí této cyklotrasy na území svých států.


Vyhledávání